Re Leone a piazza Capranica

Battenti ruggenti in piazza Capranica
Battenti ruggenti in piazza Capranica